fbpx

Reklamačný poriadok

Ak ste niečo nenašli

Stačí nás kontaktovať

Telefónnom čísle: +421 917 813 683 alebo
emailom na chcem @ajnfach.com

Ako nakupovať na eshope

Reklamačný poriadok spoločnosti Ajnfach Woodworks, s.r.o.

Platný pre showroom predaj a predaj cez internetový obchod www.ajnfach.com

Sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných Obchodných Podmienok.

Predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Platnosť reklamácie

V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

Záručná doba

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a tento reklamačný poriadok sa na tieto prípady nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Povinnosť uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezokladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Ak zistí kupujúci vadu pri preberaní tovaru, je povinný tovar neprevziať a bezokladne o vade informovať predávajúceho.

Zodpovednosť za vady

sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

6.1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

 

6.2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, resp. v návode na ošetrovanie nábytku, na webovej stránke a Všeobecných Obch. Podmienkach.

 

6.3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou (35 – 75%), alebo interiérovou teplotou (14 - 30°C) ak tovar nebol predávajúcim určený do exteriéru (na exteriérový nábytok sa vzťahujú individuálnbe podmienky používania, dodávane predávajúcim pri prevzatí tovaru), chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením

 

6.4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

 

6.5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

 

6.6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

 

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 

6.7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome

Reklamáciu tovaru nie je možné uplatniť:

7.1 na tovar, ktorý bol vyrobený ''na objednávku" zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia.

 

7.2 na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.ajnfach.com sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe.

 

7.3 na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.

Zodpovednosť za vady

sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Navrátenie tovaru

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predajcu, uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar poslať ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie iba formou e-mailu).

Prijatie reklamácie

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri platnení reklamácie

12.1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

 

12.2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

 

12.3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Prevzatie tovaru

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom preberacieho protokolu montážnikovi alebo kuriérovi prehlasujete že obal a tovar je nepoškodený.

Platnosť reklamačného poriadku

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Pomôžeme vám doladiť vašu predstavu, poradíme vám s návrhom tvaru, materiálu alebo s celkovým riešením pre váš domov či prevádzku. Stačí sa ozvať mailom alebo telefonicky. Sme tu pre vás.

Kontaktujte nás

+421 918 136 164
chcem@ajnafch.com

Showroom a výroba:
Kopčianska 20/D
851 01 Bratislava

No products in the cart.

Loading...