fbpx

Obchodné podmienky

Ak ste niečo nenašli

Stačí nás kontaktovať

Telefónnom čísle: +421 917 813 683 alebo
emailom na chcem @ajnfach.com

Užitočné informácie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré Ajnfach Woodworks, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: Panská 15, 811 01, Bratislava zapísané v Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 154201/B IČO: 53 004 833, DIČ: SK2121219386 (ďalej len „Predávajúci“), vystupujúca pod menom/značkou/logom AJNFACH,  uzatvára za účelom predaja výrobkov z dreva (ďalej len „tovar“)  značky ‘AJNFACH‘ uverejnených na webovej stránke www.ajnfach.com, a v tlačených katalógoch predávajúceho. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu platia Obchodné podmienky zverejnené na stránke www.ajnfach.com.

1.2 Aplikácia VOP druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

Objednávka tovaru

2.1 Tovar značky AJNFACH si je možné objednať obvyklým spôsobom – cez internetový obchod, mailom alebo priamo v na adrese výroby alebo showroomu. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou a úhradou 70% zálohy v prípade objednávky tovaru na mieru.

2.2 Záujemca si môže taktiež tovar (ktorý máme dostupný v skladových zásobách) rezervovať a vo forme rezervácie prevziať osobne.

 2.3 Objednávka s akceptáciou cenovej ponuky je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), pre akceptáciu ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 70 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. Objednávku vo forme rezervácie tovaru je možné uhradiť bankový prevodom. V prípade objednávky cez internetový obchod sa za akceptáciu považuje úhrada plnej sumy tovaru prostredníctvom platobnej brány alebo bankovým prevodom.

Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej Obchodnej dohody.

 

Kvalita tovaru, konštrukčné vyhotovenie a balenie tovaru

3.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaná smreková ľaťovka, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.) Konštrukčné vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené v produktových listoch výrobkov. 

 

3.2 Použité masívne drevo môže obsahovať vady, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať vady prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,...) do max. veľkosti plochy 4 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 100 cm. Na častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, vady prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách - dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,... ) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne vady dreva prirodzeného charakteru.

 

3.3 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

 

3.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.

 

3.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

 

3.6 Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave. Postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. 

 

3.7 Výrobky spoločnosti Sicher, s.r.o. sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných  a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. Výrobca preferuje dodanie tovaru v rámci vlastných služieb spolu s montážou.

Cena a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ v Zmluve, na webovej stránke www.ajnfach.com nie je uvedené inak, nie sú náklady predávajúceho na balenie, prepravu, vynášku a montáž tovaru v miesta dodania zahrnuté v cene tovaru, zároveň nie je možné dodať služby nezávisle od dodania tovaru, resp. oddeliť dodanie a iné služby. Individuálne podmienky a nadštandardný servis ako vynáška a montáž je vecou individuálnej konzultácie a nacenenia. (*vysoké budovy bez možnosti výťahu, nadrozmerné produkty, obtiažnosť parkovania). Pre bližšie info ohľadom týchto služieb nás prosím kontaktuje e-mailom na chcem@ajnfach.com alebo telefonicky na +421 918 136 164. 

 

4.2 Za nákup produktov Ajnfach prostredníctvom internetového obchodu môžete platiť jedným z dvoch overených a bezpečných spôsobov:

4.2.1. Bankovým prevodom (pri zadaní platby vyberte "platba prevodom", obratom obdržíte inštrukcie pre vykonanie transakcie

4.2.2. Online platobnou bránou GoPay, kedy v bezpečnom prostredí zadáte údaje Vašej

platobnej karty (VISA, MAESTRO, MASTER Card...) a overením kódu vo Vašej banke

dokončíte platbu.

 

4.3 Po vyrobení objednaného tovaru na zakázku a doručení na kupujúcim zvolenú adresu je, kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny do nasledujúceho dňa od doručenia. V prípade nákupu cez internetový obchod platí, že kupujúci uhradí plnú sumu ihneď pri nákupe. Po doručení na kupujúcim zvolenú adresu už neplatí žiadne ďalšie poplatky ak mu neboli vopred oznámené predávajúcim.

 

4.4 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania (ods. 5.7 VOP). 

 

4.5 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Bankové spojenie: IBAN: SK97 1100 0000 0029 4009 7761 BIC: TATRSKBX

 

4.6 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad.

 

4.7 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

 

4.8 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

 

4.10 Za nákup v internetovom obchode www.ajnfach.com nieje možné platiť na dobierku, všetky ponúkané výrobky   sú vyhotovené iba na základe prijatej a potvrdenej objednávky (a prijatej platby).

Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom vlastnej prepravy.

5.2 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

5.3 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom prostredníctvom preberacieho protokolu.

  

5.4 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 12 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov sortimentu Ajnfach je 6-10 týždňov.

 

5.5 Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa bodu 5.3 (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v zmluve, a to za každý deň omeškania. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

5.6 Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

5.7 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, v tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.4 týchto VOP.

 

5.8 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 7 dní od avizovaného ukončenia objednávky a uplynutia stanovenej dodacej lehoty výrobcu (ods. 5.3 VOP), vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, ušlý zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 2 OZ) vo výške 0,05% z hodnoty neprevzatého tovaru príslušnej objednávky na každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení objednávky.

 

5.9 Kupujúci je pred vykonaním vynášky a montáže tovaru Predávajúcim povinný vhodným spôsobom zabezpečiť miesto, na ktoré má Predávajúci vyniesť a montovať tovar tak, aby sa predišlo škodám na majetku Kupujúceho pri vynáške a montáži tovaru (napr. odstránenie zariadenia domácnosti, ktoré by mohli prekážať v trase vynášky tovaru, prekrytie zárubní, podlahy alebo parkiet materiálom chrániacim pred obitím alebo oškretím, atď.).  V prípade, že si kupujúci nesplní povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, nie je v prípade vzniku škody na jeho majetku (alebo majetku tretích osôb nachádzajúcom sa na mieste vynášky a montáže tovaru) oprávnený domáhať sa voči predávajúcemu žiadnych nárokov z titulu poškodenia miesta alebo zariadenia, na ktoré mu predávajúci vynášal alebo na ktorom mu predávajúci tovar montoval.

 

5.10 V prípade že nie je uvedené inak, ceny produktov Ajnfach nezahŕňajú cenu dopravy, vynášky a montáže. Individuálne podmienky a nadštandardný servis ako vynáška a montáž je vecou individuálnej konzultácie a nacenenia. (*vysoké budovy bez možnosti výťahu, nadrozmerné produkty, obtiažnosť parkovania). Pre bližšie info ohľadom týchto služieb nás prosím kontaktujte e-mailom na chcem@ajnfach.com alebo telefonicky na čísle +421 918 136 164. 

 

5.11 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 

5.12 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Zodpovednosti za vady, reklamácia tovaru

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov v prípade fyzickej osoby, 12 mesiacov pre právnické osoby. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

 

6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránke www.ajnfach.com.

Vykonávanie majetkových práv

7.1       Kupujúci a Predávajúci sa výslovne dohodli, čo potvrdzujú uzavretím Zmluvy, že v prípade ak je predmetom zmluvy zhotovenie a dodanie tovaru Predávajúcim na mieru alebo podľa špecifikácií Kupujúceho, t. j. najmä, avšak nie výlučne na základe parametrov, grafických nákresov, slovných opisov alebo inak udelených pokynov, v prípade ak sa dodaný tovar považuje za dielo podľa autorského zákona, jeho autorom je zamestnanec Predávajúceho alebo skupina zamestnancov predávajúceho, ktorá tovar zhotovila a toto dielo sa považuje za zamestnanecké dielo, ku ktorému od momentu zhotovenia vykonáva majetkové práva vo svojom mene a na svoj účet Predávajúci.

 

7.2       Ak by napriek vyššie uvedenému vzniklo činnosťou zamestnanca Predávajúceho spoločné dielo Kupujúceho a zamestnanca Predávajúceho, Kupujúci súhlasí s tým, aby všetky majetkové práva autora k dielu v neobmedzenom rozsahu vykonával vo svojom mene a na svoj účet výlučne len Predávajúci. Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek výkonu majetkových práv k spoločnému dielu. Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu výhradné oprávnenie na využívanie majetkových práv k spoločnému dielu, a to bez vecného, časového a územného obmedzenia (t. j. bezvýhradne súhlasí s použitím diela), pričom Predávajúci bude oprávnený vykonávať majetkové práva všetkými, podľa povahy spoločného diela prípustnými spôsobmi podľa Autorského zákona, vrátane zaradenia diela do katalógovej ponuky a vyrábanie a predávanie tovaru zhotovenému na mieru alebo podľa špecifikácií Kupujúceho ďalším zákazníkom Predávajúceho.

 

7.3       Kupujúci a Predávajúci sa výslovne dohodli, čo potvrdzujú uzavretím Zmluvy,  že z Kúpnej ceny za zhotovenie a dodanie tovaru Predávajúcim na mieru alebo podľa špecifikácií Kupujúceho je už odpočítaná odplata za prípadný prevod všetkých práv k dielu.

Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.

8.3 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. 

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave  pre Bratislavsky  kraj, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Ošetrovanie masívneho nábytku

Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Ošetrovanie je nutné vykonávať iba podľa pokynov spoločnosti Sicher, s.r.o. V prípade bežného ošetrovania je možné použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku.Ak ošetrenie zopakujete spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

 

Spomínané vlastnosti garantujeme v prípade použitia prírodných voskových olejov, ktoré dlhodobo využíva spoločnosť Sicher, s.r.o. a ich aplikovanie a vlastnosti pozná z dlhodobého používania. V situácii, kedy sa klient rozhodne pre využitie iného výrobku, teda moridla alebo laku alebo iného voskového oleja nevieme garantovať plnú ochranu dodaného tovaru. Spoločnosť Sicher, s.r.o. sa riadi vždy postupom aplikovania dodaného výrobcom vybraného výrobku. Vlastnosti povrchu sú deklarované výrobcom pri správnom aplikovaní výrobku. Drevo je špecifický materiál, ktorého vlastnosti sa líšia od kusu, preto nie je možné presne určiť výsledný efekt po aplikovaní íného výrobku resp. výrobku vybraného klientom. 

 

Masívny nábytok Ajnfach“ nie je vhodný pre exteriérové použitie (ak dodávateľ nedeklaruje ku konkrétnemu kusu tovaru aj možnosť exterérového využitia. V tomto prípade ide o individuálne ošetrený tovar na základe dohody s kupujúcim) a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

 

2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 

3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslali doporučene a ako poistenú zásielku. 

 

4. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: [doplniť]

 

5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 

6. Prevádzkovateľ internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

 

8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 

9. Tovar nesmie byť nijako mechanicky ani funkčne poškodený a nesmie javiť známky užívania

 

10. Tovar musí obsahovať všetky jeho súčasti, komponenty a musí byť dôkladne zabalený v pôvodnom obale a ochránený pre dopravné a skladové účely.

 

11. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Pomôžeme vám doladiť vašu predstavu, poradíme vám s návrhom tvaru, materiálu alebo s celkovým riešením pre váš domov či prevádzku. Stačí sa ozvať mailom alebo telefonicky. Sme tu pre vás.

Kontaktujte nás

+421 918 136 164
chcem@ajnafch.com

Showroom a výroba:
Kopčianska 20/D
851 01 Bratislava

No products in the cart.

Loading...